آرشیو سایت
عناوين مطالب سایت
حکيم ارد بزرگ (ميهن دوستان ، آبادگرند نه کشتارگر ...)

حکيم ارد بزرگ *بيچاره مردمي که قهرمان ندارند .*

حکيم ارد بزرگ :آزاديخواهان ، شايسته ترين اساطير هر سرزمين هس

حکیم ارد بزرگ : خود کامگان ، در ژرفنای وجود خویش گم می شوند

حکیم ارد بزرگ : سخن برآزندگان ، آهنگ خیزش بیشتر است .

حکیم ارد بزرگ : رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد .

حکیم ارد بزرگ : برای رسیدن به بلندای بخشندگی ، باید از آز وج

حکیم ارد بزرگ : سیاستمدار ناتوان ، کارش هرز نیروهاست .

حکیم ارد بزرگ : سخت ترین پرسش ها ، هم اساسی ساده دارند .

حکیم ارد بزرگ : هیچ دری به روی مهربانان ، بسته نخواهد بود .

فروتنی و غرور بی جا ، به یک اندازه چندش آور هستند . حکیم ارد

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 21

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 20

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 19

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 18

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 17

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 16

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 15

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 14

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 13

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 12

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 11

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 10

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 9

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 8

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 7

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 6

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 5

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 4

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 3

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 2

سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 1

نظرات مشابه بزرگترین فلاسفه ایران و آلمان

جملات زيبا

جملات مشاهیر جهان در مورد کورش هخامنشی

جملات کوتاه

جملات قصار

جملات قصار

سخنان حکیمانه

جملات زیبا

جملات قصار

جملات قصار

نظریه قاره کهن حکیم ارد بزرگ

سخنان زیبا

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0123 ثانیه