حکيم ارد بزرگ (ميهن دوستان ، آبادگرند نه کشتارگر ...)

ساخت وبلاگ
چکیده : ای قبهٔ گردندهٔ بی‌روزن خضرا با قامت فرتوتی و با قوت برنا فرزند توایم ای ... با عنوان : حکيم ارد بزرگ (ميهن دوستان ، آبادگرند نه کشتارگر ...) بخوانید :

ای قبهٔ گردندهٔ بی‌روزن خضرا

با قامت فرتوتی و با قوت برنا

فرزند توایم ای فلک، ای مادر بدمهر

ای مادر ما چونکه همی کین کشی از ما؟

فرزند تو این تیره تن خامش خاکی است

پاکیزه خرد نیست نه این جوهر گویا

تن خانهٔ این گوهر والای شریف است

تو مادر این خانهٔ این گوهر والا

چون کار خود امروز در این خانه بسازم

مفرد بروم، خانه سپارم به تو فردا

زندان تو آمد پسرا این تن و، زندان

زیبا نشود گرچه بپوشیش به دیبا

دیبای سخن پوش به جان بر، که تو را جان

هرگز نشود ای پسر از دیبا زیبا

این بند نبینی که خداوند نهاده‌است

بر ما که نبیندش مگر خاطر بینا؟

در بند مدارا کن و دربند میان را

در بند مکن خیره طلب ملکت دارا

گر تو به مدارا کنی آهنگ بیابی

بهتر بسی از ملکت دارا به مدارا

به شکیب ازیرا که همی دست نیابد

بر آرزوی خویش مگر مرد شکیبا

ورت آرزوی لذت حسی بشتابد

پیش آر ز فرقان سخن آدم و حوا

آزار مگیر از کس و بر خیره میازار

کس را مگر از روی مکافات مساوا

پر کینه مباش از همگان دایم چون خار

نه نیز به یکباره زبون باش چو خرما

کز گند فتاده است به چاه اندر سرگین

وز بوی چنان سوخته شد عود مطرا

با هر کس منشین و مبر از همگان نیز

بر راه خرد رو، نه مگس باش نه عنقا

چون یار موافق نبود تنها بهتر

تنها به صد بار چو با نادان همتا

خورشید که تنهاست ازان نیست برو ننگ

بهتر ز ثریاست که هفت است ثریا

از بیشی و کمی جهان تنگ مکن دل

با دهر مدارا کن و با خلق مواسا

احوال جهان گذرنده گذرنده است

سرما ز پس گرما سرا پس ضرا

ناجسته به آن چیز که او با تو نماند

بشنو سخن خوب و مکن کار به صفرا

در خاک چه زر ماند و چه سنگ و، تو را گور

چه زیر کریجی و چه در خانهٔ خضرا

با آنکه برآورد به صنعا در غمدان

بنگر که نمانده است نه غمدان و نه صنعا

دیوی است جهان صعب و فریبنده مر او را

هشیار و خردمند نجسته است همانا

گر هیچ خرد داری و هشیاری و بیدار

چون مست مرو بر اثر او به تمنا

آبی است جهان تیره و بس ژرف، بدو در

زنهار که تیره نکنی جان مصفا

جانت به سخن پاک شود زانکه خردمند

از راه سخن بر شود از چاه به جوزا

فخرت به سخن باید ازیرا که بدو کرد

فخر آنکه نماند از پس او ناقهٔ عضبا

زنده به سخن باید گشتنت ازیراک

مرده به سخن زنده همی کرد مسیحا

پیدا به سخن باید ماندن که نمانده‌است

در عالم کس بی سخن پیدا، پیدا

آن به که نگوئی چو ندانی سخن ایراک

ناگفته سخن به بود از گفتهٔ رسوا

چون تیر سخن راست کن آنگاه بگویش

بیهوده مگو، چوب مپرتاب ز پهنا

نیکو به سخن شو نه بدین صورت ازیراک

والا به سخن گردد مردم نه به بالا

بادام به از بید و سپیدار به بار است

هرچند فزون کرد سپیدار درازا

بیدار چو شیداست به دیدار، ولیکن

پیدا به سخن گردد بیدار ز شیدا

دریای سخن‌ها سخن خوب خدای است

پر گوهر با قیمت و پر لؤلؤ لالا

شور است چو دریا به مثل صورت تنزیل

تاویل چو لؤلؤست سوی مردم دانا

اندر بن دریاست همه گوهر و لؤلؤ

غواص طلب کن، چه دوی بر لب دریا؟

اندر بن شوراب ز بهر چه نهاده است

چندین گهر و للوء، دارندهٔ دنیا؟

از بهر پیمبر که بدین صنع ورا گفت:

«تاویل به دانا ده و تنزیل به غوغا»

غواص تو را جز گل و شورابه نداده‌است

زیرا که ندیده است ز تو جز که معادا

معنی طلب از ظاهر تنزیل چو مردم

خرسند مشو همچو خر از قول به آوا

قندیل فروزی به شب قدر به مسجد

مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا

قندیل میفروز بیاموز که قندیل

بیرون نبرد از دل بر جهل تو ظلما

در زهد نه‌ای بینا لیکن به طمع در

برخوانی در چاه به شب خط معما

گر مار نه‌ای دایم از بهر چرایند

مؤمن ز تو ناایمن و ترسان ز تو ترسا

مخرام و مشو خرم از اقبال زمانه

زیرا که نشد وقف تو این کرهٔ غبرا

آسیمه بسی کرد فلک بی‌خردان را

و آشفته بسی گشت بدو کار مهیا

دارا که هزاران خدم و خیل و حشم داشت

بگذاشت همه پاک و بشد خود تن تنها

بازی است رباینده زمانه که نیابند

زو خلق رها هیچ نه مولی و نه مولا

روزی است از آن پس که در آن روز نیابد

خلق از حکم عدل نه ملجا و نه منجا

آن روز بیابند همه خلق مکافات

هم ظالم و هم عادل بی‌هیچ محابا

آن روز در آن هول و فزع بر سر آن جمع

پیش شهدا دست من و دامن زهرا

تا داد من از دشمن اولاد پیمبر

بدهد به تمام ایزد دادار تعالی

ناصرخسرو
 

حکيم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ويکيپديا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکيم ارد بزرگ کيست ؟ ، درباره ارد بزرگ


مردان و زنان کهن ، در راه رسيدن به آرمان بزرگ ، يک آن هم نمي ايستند . حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


نگاه مردان و زنان کهن ايستا نيست ، آنها دوران هاي آينده را نيز ، به خوبي مي بينند . حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


مردان و زنان کهن ، با مهر ، همه زندگي خويش را به ديگران مي بخشند . حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


 روزي که ميهن و کشور خويش را از ياد ببريم ، امنيت خويش را از دست داده ايم .  حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


ميهن دوستان ناب ، آناني هستند که براي آبادي و حفظ آزادي آن ، کوشش مي کنند . حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


هيچ گاه هماورد خويش را کوچک مپندار ، چون او بهترين دوست و انگيزه پيشرفت و پويش است . حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)

 

 

حکيم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ويکيپديا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکيم ارد بزرگ کيست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 

اندرز جوان بايد کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .  حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


فراموش نشدني ترين آموخته ها ، آنهايي است ، که اندوهي فراوان براي بدست آوردنشان کشيده ايم .  حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


پند و اندرزهاي پيران ، آخرين تيرهاي آن ها ، براي ادامه زندگي ، در دودمانهاي آينده و پسين است . حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


سخن مهر آميز و دلگرم کننده ، مي تواند از فانوس کوچک ، ستاره بسازد . حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)


ميهن دوستان ، آبادگرند نه کشتارگر ... حکيم ارد بزرگ (فيلسوف و انديشمند ايراني)

 

 

اندیشمند, جملات, جملات بزرگان, جملات به یاد ماندنی, جملات حکیمانه, جملات زیبا, جملات زیبای بزرگان, جملات قصار, جملات قصار بزرگان, جمله, جمله زیبا, جمله قشنگ, جمله های بزرگان, جمله های حکیمانه, جمله های زیبا, جمله های قشنگ, جمله های قصار, حکیمان, درباره سخن بزرگان, سخن بزرگان, سخنان بزرگان, سخنان بزرگان سخنان حکیمانه, سخنان حكیمانه, سخنان زیبا, سخنان مشاهیر, عشق, فلسفه, فیلسوف, قصار, مشاهیر, نکات زندگی, نکته, نکته های زندگی , گفتار بزرگان, گفتار حکیمان, گفتار حکیمانه, گفتار مشاهیر, گفته, گفته های اندیشمندانه, گفته های بزرگان, گفته های عبرت آمیز, گفته های مشاهیر, گفته های پند آمیز , اس ام اس فلسفی سنگین , اس ام اس و جملات مفهومی , استاتوس فلسفی , پیامک جدید فلسفی , اس ام اس جدید فلسفی , گلچین اس ام اس فلسفی و گزیده سخنان زیبا از بزرگان , جملات پند آموز و اس ام اس های حکیمانه , جملات حکیمانه ، استاتوس های مفهومی و آموزنده , اس ام اس فلسفی و سخنان قصار , اس ام اس فلسفی و حکیمانه , اس ام اس حکیمانه و فاز سنگین , اس ام اس فلسفی دی , اس ام اس حکیمانه جدید , اس ام اس حکیمانه و اموزنده حکیم ارد بزرگ , اس ام اس حکیمانه ,...
نویسنده : مهسا بازدید : 107 تاريخ : دوشنبه 4 خرداد 1394 ساعت: 2:24