حکيم ارد بزرگ :آزاديخواهان ، شايسته ترين اساطير هر سرزمين هستند .

ساخت وبلاگ
چکیده : هر گاه خبر هاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير و نه يك خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شكست نخورده ايد... با عنوان : حکيم ارد بزرگ :آزاديخواهان ، شايسته ترين اساطير هر سرزمين هستند . بخوانید :


هر گاه خبر هاي بد را به عنوان يك نياز به تغيير و نه يك خبر منفي پذيرفتيد شما از آن شكست نخورده ايد بلكه از آن چيزهاي تازه آموخته ايد . بيل گيتس


بايد راهي جست در تاريکي شبهاي عصيان زده سرزمينم هميشه به دنبال نوري بودم نوري براي رهايي سرزمينم از چنگال اجنبيان ، چه بلاي دهشتناکي است که ببيني همه جان و مال و ناموست در اختيار اجنبي قرار گرفته و دستانت بسته است نمي تواني کاري کني اما همه وجودت براي رهايي در تکاپوست تو مي تواني اين تنها نيروي است که از اعماق و جودت فرياد مي زند تو مي تواني جراحت ها را التيام بخشي و اينگونه بود که پا بر رکاب اسب نهادم به اميد سرفرازي ملتي بزرگ . نادر شاه افشار


پاکترين آدم هم ، دشمنان بسيار دارد . حکيم ارد بزرگ


خط مستقيم نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقيات هم کوتاهترين راه است . راحل


انسان فرزند کار و زحمت خويش است . داروين


براي ربودن دل آدميان ، بر هم پيشي گيريم که اين زيباترين آورد زندگيست . حکيم ارد بزرگ


شجاعت حقيقي ،موفق شدن بر شدايد زندگي است . ناپلئون


آنچه هستيد شما را بهتر معرفي مي کنيد تا آنچه مي گوييد. بزرگمهر حکيم


زندگي ، از بودن آغاز و تا شدن ، پي گرفته مي شود . حکيم ارد بزرگ


انسان فرزند کار و زحمت خويش است . داروين


بخشندگي،انتشار بوي خوش بنفشه بر ته کفشي است که لگدمالش کرده است . مارک تواين


دودماني که بزرگانش خوار شده اند ، پيکره بي جانيست که خوراک پليدان مي شود . حکيم ارد بزرگ


از اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد . كنفسيوس


در حقيقت موفقيت حاصل يك درصد كار است كه خود از 99 در صد خطا حاصل شده است . سوشيرو هوندا


بزرگي ، بي مهر و دوستي بدست نمي آيد . حکيم ارد بزرگ


رهنمومد هاي مشخص بطلبيد تا کامياب گرديد . اسکاول شين


چه غصه هايي بخاطر اتفاقات بدي که هرگز در زندگي ام پيش نيامد خوردم . ميکل آنژ


مردان کهن ، مرزداران و پيشاهنگان ، شرف و امنيت هستند . حکيم ارد بزرگ


هرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد . سيسرون


با داشتن اراده قوي مالک همه چيز هستيد . گوته


آزاديخواهان ، شايسته ترين اساطير هر سرزمين هستند . حکيم ارد بزرگ


اراده قويست که به همه قواي ديگر حکمراني مي کند . بشرطيکه ما آنرا با قوه عقل هموار سازيم . دوفون

 

انديشمند, جملات, جملات بزرگان, جملات به ياد ماندني, جملات حکيمانه, جملات زيبا, جملات زيباي بزرگان, جملات قصار, جملات قصار بزرگان, جمله, جمله زيبا, جمله قشنگ, جمله هاي بزرگان, جمله هاي حکيمانه, جمله هاي زيبا, جمله هاي قشنگ, جمله هاي قصار, حکيمان,...
نویسنده : مهسا بازدید : 81 تاريخ : يکشنبه 3 خرداد 1394 ساعت: 2:18