سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 7

ساخت وبلاگ
چکیده : بیسمارک : اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم ، همۀ دشمنان نابود می شدند . اُرد بزرگ : هیچ... با عنوان : سخنان به یاد ماندنی - بهترین سخنان حکیمانه از بزرگان 7 بخوانید :

بیسمارک : اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم ، همۀ دشمنان نابود می شدند .


اُرد بزرگ : هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، با خود بگویم اینبار کار نا پایان را بسر می آورم .


بوالو : ابله همیشه دنبال ابله بزرگتر می گردد که او را تحسین کند .


ارد بزرگ : هر دوست بخشی از تنهایی  شما را پر می کند ، یاران دل خویش را با هم آشنا نکنید ، این آشنایی میان همه شما گسستگی می افکند .


بوستر : به‌ موقع‌ از جا برخاستن‌ و در دوره‌ جواني‌ تاهل‌ اختيار كردن‌، كاري‌ است‌ كه‌ هرگز كسي‌ از انجام‌ آن‌ پشيمان‌نخواهد شد.


اُرد بزرگ : همواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد .


بلو تارک  : برای شب پیری در روز جوانی باید چراغی تهیه کرد.


اُرد بزرگ : هنگامه شادمانه سرودن  و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است .


بطلمیوس : حکمت درختی است که ریشۀ آن در قلب است و میوۀ آن در زبان .


فردوسی خردمند :  از بزرگان تنها رنجهاست که باقی می ماند .


اُرد بزرگ : هرگز هنگام رای بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیش از کار می خواهند مباشد ، تنها به یک چیز اندیشه کن و آن آرمانت است .


بزرگمهر : بخیل برای ثروت خود نگهبان است و برای ارث انباردار .


اُرد بزرگ : هنگام بدرود سرد ، بدان گرمایی از دور ، تو را فرا خوانده است .
 

بوستر : به موقع از جا برخاستن در دورۀ جوانی تٲمل اختیار کردن کاریست که هرگز کسی از انجام آن پشیمان نخواهد شد .


اُرد بزرگ :  پیران جهان دیده بر این باورند که برآیند دارایی ناروا (حرام)  در زندگی آدمی  نابودی خوشبختی است .


بوستر : زماني‌ كه‌ همسرم‌ با من‌ است‌، حاضر نيستم‌ فقر و تنگدستي‌ خود را با تمول‌ معاوضه‌ كنم‌ و او را از دست‌ بدهم‌.


اُرد بزرگ : رهسپردن (سفر) ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا .


ژری تایلر: زندگی مانند لبخند ژوکوند است، در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند، امّا اگر در او دقیق شوی می گرید


اُرد بزرگ : سرود زندگی تپش هایی پیگیر و کشیده دارد .


ژوبر : اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی .


ارد بزرگ : سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد .


فردریش  نیچه :آرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است.


فردوسی خردمند :  آنکه آفریننده و با فر است در این جهان رنج های بسیار خواهد خورد .


ژوزف رو : کوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشک .


اُرد بزرگ : سربازان در دوسوی میدان آورد و ستیز ، بر سر هنگام  و دم مرگ در حال بازی اند .


ژان یل توله : براستی که ابلهان انسانهای خوشبختی هستند ، زیرا که هرگز پی به تنهایی خود نمی برند .


اُرد بزرگ : بی باکی  گله ،  از برای چوپانی بیدار است .


زرتشت : خدمت به خلق وظيفه نيست بلكه لذت است.
 

نیچه : با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او بیندیش .


اُرد بزرگ : شورشهای آدمیان ، با بسامدهای (امواج) پر نیروی کیهان خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد .


ژرژسیون : علت اینکه زنبورها این قدر وزوز می کنند این است که بلد نیستند حرف بزنند .


ارد بزرگ : شکست های زندگی ، درهای پیروزی را می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد .


فردریش  نیچه :آزادي ابر انسان تنها در صورتي واقعي است كه در زمان فراشد و در ساختن آينده يي بر پايه گذشته عملي شود.


دن مارکی :خوشبختی میان پرده بدبختی است.


فردوسی خردمند :  فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است .


اُرد بزرگ : شناور بودن خرد، در جهان احساس ، به او میدان بروز و نمو به روش های گوناگون  بخشیده است .

 

...
نویسنده : مهسا بازدید : 35 تاريخ : شنبه 13 ساعت: :