جملات زيبا

ساخت وبلاگ
چکیده : پر حرفي در هنگام اندرز ، از اثر آن مي کاهد . حکيم ارد بزرگهرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مد... با عنوان : جملات زيبا بخوانید :


پر حرفي در هنگام اندرز ، از اثر آن مي کاهد . حکيم ارد بزرگهرگز فرصت گفتن « دوستت دارم » را از دست مده . براونخردورزان هميشه به راه آزادگان و راستان مي روند . حکيم بزرگمهراگر مي خواهي دوستيت پا برجا بماند هيچ گاه با دوستت شريک مشو . حکيم ارد بزرگهدف از زندگي اين است که از يک حرمت نفس والا برخوردار باشيم و بتوانيم جدا از مهارت يا عدم مهارت در يک تخصص يا زمينه خاص و تأييد يا عدم تأييد ديگران حرمت نفس خود را حفظ کنيم . ناتانيل براندناشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ايشان نزديک شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمي به آنان نزديک شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشکار سازند. گوتهبراي‌ ازدواج‌ کردن‌، بيش‌ از جنگ‌ رفتن‌، شجاعت‌ لازم‌ است‌. کريستين‌مرور زمان به خودي خود بسياري از نگراني ها را از بين مي برد . ديل کارنگيدر هستي جنبش حشرات هم چهار چوبي دارد . ارد بزرگهر چه نور بيشتر باشد ، سايه عميق تر است . گوتهاگر از خطاهاي خود درس نگيريم ، ممکن است در آينده نيز آنهارا تکرار کنيم . آنتوني رابينزدوستي که نوميدنامه مي خواند ، هميشه سوار تو و پيشدار دورخيزهاي بلندت خواهد شد . حکيم ارد بزرگعشق يگانه منبع نيرو و قدرت واقعي شماست . باربارا دي آنجليسفرق انسان با حيوان در کنترل هواي نفس و هوسهاست . سقراطهيچ گاه هماورد خويش را کوچک مپندار چون او بهترين دوست توست او انگيزه پيشرفت و پويش است . حکيم ارد بزرگهر چه کمتر به زندگي وابسته شويم زنده تر خواهيم بود . ريماناگر ايلخانان به تاريخ بها مي دادند و از آن عبرت مي گرفتند هيچگاه به ايران نمي آمدند و به اين سرنوشت شوم گرفتار نمي شدند . خواجه نصرالدين توسيخموشي در برابر بدگويي از دوستان ، گونه اي دشمني است . حکيم ارد بزرگچون به کسي اجازه دادي که در حضورتو سخن بگويد بر او درشتي و تندي مکن و بمان تا سخنش را به پايان برد . حکيم بزرگمهر...
نویسنده : مهسا بازدید : 21 تاريخ : شنبه 13 ساعت: :